| Print |
There are no translations available.

BOMBERIO HOLDINGS LIMITED котре володiє пакетом акцiй ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"), що перевищує 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства додатково придбало акцiї ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"(код ЄДРПОУ 26209430, м. Одеса, вул. Водопровiдна 16, 65007).
Загальна кiлькiсть простих iменних акцiй, що була придбана - 352 570 шт., таким чином BOMBERIO HOLDINGS LIMITED володiє акцiямi у загальнiй кiлькостi 52165274 шт., що складають 49.9999% вiд статутного капiталу товариства.
Мiсце реєстрацiї компанiї BOMBERIO HOLDINGS LIMITED (321630) - Кiпр,Антуполеос, 28, Нiкосiя, Лакатамiя 2301.
Реєстр власникiв цiнних паперiв ПрАТ «ВО «Стальканат-Сiлур» iз урахуванням вищенаведених обставин та змiн був отриманий товариством 18.08.2014р. (по факсу).

LIFTONE VENTURES LIMITED котре володiє пакетом акцiй ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"), що перевищує 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства додатково придбало акцiї ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"(код ЄДРПОУ 26209430, м. Одеса, вул. Водопровiдна 16, 65007).
Загальна кiлькiсть простих iменних акцiй, що була придбана - 394783 шт., таким чином LIFTONE VENTURES LIMITED володiє акцiямi у загальнiй кiлькостi 52165274 шт., що складають 49.9999% вiд статутного капiталу товариства.
Мiсце реєстрацiї компанiїLIFTONE VENTURES LIMITED - Кiпр,Екторос, буд. 3., оф 101, Нiкосiя, Лакатамiя 2221.
Реєстр власникiв цiнних паперiв ПрАТ «ВО «Стальканат-Сiлур» iз урахуванням вищенаведених обставин та змiн був отриманий товариством 18.08.2014р. (по факсу).
 
| Print |
There are no translations available.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор Лавриненко С.Г.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.06.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "Стальканат-Сiлур"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
65007, м. Одеса, вул. Водопровiдна 16
4. Код за ЄДРПОУ
26209430
5. Міжміський код та телефон, факс
048 711 - 17 - 17 048 711 - 17 - 17
6. Електронна поштова адреса
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.06.2014
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.stalkanatsilur.com.ua в мережі Інтернет 27.06.2014
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.06.2014 обрано Голова наглядової ради Немировський Володимир Леонiдович
0.143
Зміст інформації:
27.06.2014р. Наглядовою радою ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (надалi - Товариство) вiдповiдно до П.10.6. статуту товариства було обрано Голову наглядової ради - Немировського Володимира Леонiдовича. Обрання нового голови Наглядової ради товариства пов'язане iз переобранням загальними зборами акцiонерiв 25.06.2014р. повного складу Наглядової ради товариства. 
З 03.03.2014 р. по 06.05.2014р. Немировський Володимир Леонiдович працював на посадi голови Одеської обласної державної адмiнiстрацiї. До 03.03.2014р. обiймав посаду голови Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" .
Судимостi, непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

 
| Print |
There are no translations available.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Лавриненко С.Г.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.06.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Виробниче Об'єднання "Стальканат-Сiлур"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65007, м. Одеса, вул. Водопровiдна 16

4. Код за ЄДРПОУ

26209430

5. Міжміський код та телефон, факс

048 711-17-17 048 711-17-17

6. Електронна поштова адреса

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.06.2014

(дата)

2. Повідомлення

01.07.2014

опубліковано у

Бюллетень.Цінні папери України. № 119

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

stalkanatsilur.com.ua

в мережі Інтернет

26.06.2014

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.06.2014

обрано

член Наглядової ради

Цимбалюк Максим Вiкторович

0

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (надалi - Товариство), що відбулися 25.06.2014р., прийнято рiшення про переобрання Цимбалюка М.В. до складу Наглядової ради товариства на посаду  члена Наглядової ради, дане рiшенняприйнято вiдповiдно до положень статуту товариства та в зв'язку iз переобранням усього складу Наглядової ради товариства. Строк обрання на посаду - 3 роки. 
До призначення на посаду члена наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" Цимбалюк М.В.
обiймав посаду В.о. Голови Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" з 14.04.2014р. по 25.06.2014р.
з 04.06.2010р. по 14.04.2014р. обiймав посаду члена наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"
до 03.06.2010р. працював Генеральним директором Всеукраїнської страхової компанiї «Народна».
Судимостi, непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

25.06.2014

обрано

член Наглядової ради

Немровський Володимир Леонiдович

0.143

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"(надалi - Товариство), що вiдбулися 25.06.2014р. прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства Немировського Володимира Леонiдовича. Дане рiшення прийнято вiдповiдно до положень статуту товариства та в зв'язку iз переобранням усього складу Наглядової ради товариства. Строк обрання на посаду - 3 роки. 
З 03.03.2014 р. по 06.05.2014р. Немировський Володимир Леонiдович працював на посадi голови Одеської обласної державної адмiнiстрацiї.
До 03.03.2014р. обiймав посаду голови наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" 
на протязi 7 рокiв та 8 мiс.
Судимостi, непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

25.06.2014

обрано

член Наглядової ради

Дубович Вiталiй Анатолiйович

0

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"(надалi - Товариство), що вiдбулися 25.06.2014р. прийнято рiшення про переобрання членом Наглядової ради Товариства Дубовича Вiталiя Анатолiйовича. Дане рiшення прийнято вiдповiдно до положень статуту товариства та в зв'язку iз переобранням усього складу Наглядової ради товариства. Строк обрання на посаду - 3 роки. 
З 27.04.2012 р. по теперiшний час обiймав посаду члена наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур".
До 27.04.2012р. працював начальником казначейства в ПАТ "IнГЗК".
Судимостi, непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

 


 
| Print |
There are no translations available.

ЧАО «ПО «Стальканат-Силур» предлагает к реализации комплектующие для производства строп:

-втулка ALUMINIUM SLEEVE OVAL, DIN3093 в ассортименте от 8мм до 50мм

-звено соединительное с дополнительным овалом GRADE 80 MASTER LINK ASSEMBLY, TYPE A-346, RED в ассортименте

-звено соединительное GRADE 80 MASTER LINK, TYPE A-343, RED в ассортименте

-звено соединительное GRADE 80 CONNECTING LINK, EUROPEAN TYPE, RED в ассортименте

-коуши DIN6899 B TYPE WIRE ROPE THIMBLE, GALV. в ассортименте

-крюки чалочные EYE HOOK, TYPE 320A    в ассортименте

 

 

По вопросам приобретения комплектующих просьба обращаться в представительства ЧАО «ПО «Стальканат-Силур» :

> г. Днепропетровск ,ул. Рабочая, д.23В , тел. (562) 31-26-55,  тел:050 3914534
> г. Кривой Рог, ул Юношеская 11б тел 050 3926868; факс (56)4018664; тел. (56)4018422
> г. Киев , Проспект победы 53 ; тел:050 3906855;тел (44) 2245502;факс(44) 2245503
> г. Харцызск , ул.Филатова 9 тел:050 4955701, (6257)78471
> г.Одесса ул.Водопроводная 16; тел:050 3906862, тел. (48)718-98-48
> г.Запорожье ул.Ферросплавная 38 , тел:050 3330391, тел. (61)213-61-09
> Харьковская обл.,г.Харьков,пр-т Победы, 55Е тел:050 3331161, тел. (57) 765-00-17

Ознакомиться с наличием комплектующих для производства строп можно здесь.


 
| Print |
There are no translations available.

14.04.2013р. Наглядовою радою ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" було прийнято рiшення призначити члена Наглядової ради Цимбалюка М.В. виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради Товариства. Дане рiшення було прийнято у зв'язку з припиненням повноважень Голови Наглядової ради Немировського В.Л.
До призначення на посаду виконуючого обов'язки голови наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" Цимбалюк М.В. обiймав посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (з 04.06.2010р.). До 03.06.2010р. працював Генеральним директором Всеукраїнської страхової компанiї «Народна».
Строк призначення на посаду виконуючого обов'язки не визначено.
Судимостi, непогашенi судимостi за корисливі та посадовi злочини - вiдсутнi.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 5 of 9
Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5
белый черный
30.09.2019 Новый прайс-лист
There are no translations available. Стальканат – відтепер тільки...

27.09.2019 Повідомлення про результати конкурсу
There are no translations available.РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ, ЩО ВІДБУВСЯ...

07.06.2019 Споживачам електричної енергії
There are no translations available.1.Закон України «Про ринок...

11.05.2019 Про виплату дивідендів акціонерам
There are no translations available.11.09.2018р. в загальнодоступній інформаційній...

News archive